โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิล วัสดุและของเสีย และเผยแพร่ความรู้

โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิล วัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม


ปัจจุบันโรงงานผลิตสินค้า และเทคโนโลยีในประเทศมีจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้การผลิต มีกากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 50 ล้านตัน และขยะอุตสาหกรรมมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นปีละ 8 ล้านตัน และ การจัดการกากอุตสาหกรรม เริ่มมีบทบามมากขึ้น มทร. พระนคร จึงได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ แห่งแรกในประเทศไทย


เทคโนโลยีโครงการ & การรีไซเคิล

นําของเสียกลับมาใช้ใหม่

เข้าสู่กระบวนการรีไชเคิล

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

GREEN INNOVATION จากการนําขยะอุตสาหกรรมกลับมารีไซเคิลเพื่อกลับมาใช้ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิล วัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม